7.3

Registrering af vinduer og yderdøre

Stk. 1

Bestemmelse

Til brug for beregningen af varmetab og forslag til besparelser skal der defineres et typisk vindue for hver facade (referencevindue).

Vejledning

(7.3, stk. 1)

Ved at opgøre antallet af vinduer for hver facade for sig kan der tages hensyn til solindfald gennem vinduerne. Desuden kan der tages hensyn til vinduernes størrelse, type og skyggeforhold mv.

Referencevinduet kan repræsentere vinduer i samme plan, orientering samt element og glastype.

En facade kan have flere referencevinduer.

Stk. 2

Bestemmelse

Referencevinduet skal opmåles og registreres, og skyggefaktorer for det pågældende vindue angives.

Stk. 3

Bestemmelse

Herefter optælles det samlede antal vinduer på facaden, som svarer til referencevinduet, og resultatet indtastes i beregningsprogrammet.

Stk. 4

Bestemmelse

Vinduer, der er placeret i andre planer end referencevinduerne skal registreres individuelt.

Stk. 5

Bestemmelse

Under hensyntagen til grupperingen af vinduerne i henholdsvis referencevinduer og individuelle glaspartier registreres følgende oplysninger for hver gruppering:

1) Vinduesareal i overensstemmelse med retningslinjerne

2) Elementtype, størrelse og solvarmetransmittans for referencevinduet/glaspartiet

3) Orientering og hældning

4) Solafskærmning, Fc

5) Glasandel, Ff

 

Vejledning

(7.3, stk. 5)

Solvarmetransmittans, g og gw:
Solvarmetransmittans angiver hvor stor en del af solens varme der når gennem ruden/ruderne. Ruder har forskellig solvarmetransmittans, afhængig af antal lag og rudens belægning. I vinduestabellerne i kapitel 9.5. vises solvarmetransmittansen som "g".

Solvarmetransmittans, g er forskellige for forskellige rudetyper. Andre værdier end tabellerne kan anvendes for nye vinduer, se www.energivinduer.dk "gw" er vinduets samlede g-værdi (rudens g- værdi x glasandel Ff). gwfindes ikke i beregningsprogrammet.

Solafskærmning, Fc Solafskærmningsfaktoren Fc bestemmes ved tabelopslag. Hvis der ikke er solafskærmning eller hvis solafskærmningen ikke er automatisk, sættes Fc til 1,0.

Glasandel, Ff: Glasandelen beregnes som forholdet imellem rudeareal og murhulareal.

I energimærkning kan tabellernes glasandel (Ff) anvendes uanset vinduernes størrelse.