9.1.1

Inden energimærkningen påbegyndes (HB2016 - Historisk)

Før en bygning energimærkes, skal det bestemmes, hvilken BBR-anvendelseskode bygningen har, da visse bygningskategorier er undtaget fra energimærkningspligten. Find BBR-anvendelseskoder i skemaerne på de følgende sider.

Derudover skal man være opmærksom på, at hvis bygningen ejes eller bruges af det offentlige (250 m²), gælder der særlige regler om regelmæssig energimærkning, se bekend­tgørelse om energimærkning af bygninger.

  • at fritliggende bygninger under 60 m² ikke skal en­ergimærkes, se bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.
     
  • at man på en ejendom kan have flere bygnin­ger med forskellige anvendelseskoder. Hvis en ejendom består af flere bygninger med forskellige BBR-koder, er det fortsat den type energikonsulent, som opfylder kravene for den givne bygningstype, som skal energimærke den enkelte bygning.
     
  • at en bygning i visse tilfælde kan være angivet med status som ejerlejlighed i BBR-registreringen. Også i disse tilfælde er det BBR-anvendelseskoden, der afgrænser om (og hvorledes) bygningen skal energimærkes. F.eks. kan en bygning være udskilt som ejerlejlighed og have BBR-anvendelseskode "række-, kæde- og dobbelthus", dvs. svarende til kode 130, 131 og 132.