1.1.1

Struktur (HB2019 - Historisk)

Håndbogen er opdelt i to spalter. Spalten til venstre indeholder juridisk bindende regler, der skal overholdes ved udarbejdelse af energimærkninger, og spalten til højre indeholder vejledende kommentarer til de bindende regler.

Bilag 1 er regler af almen karakter ved udførelse af energimærkninger.

Bilag 2 anvendes ved energimærkning af nye bygninger.

Bilag 3 anvendes ved energimærkning uden bygningsgennemgang.

Bilag 4 anvendes ved energimærkning af eksisterende bygninger efter ”beregnet forbrug”, for både enfamiliehuse og flerfamiliehuse.

Tekniske bilag og tabeller, der alle er af vejledende karakter fremgår af denne håndbogs bilag 4, kapitel 4.7.

Yderligere bemærkninger og krav

Energimærkning på baggrund af målt forbrug udføres på baggrund af retningslinjer i Håndbog for energikonsulenter 2012, se:

www.hbemo.dk/haandbog-for-energikonsulenter-hb2012

HB2019 rummer ændringer, tilføjelser og forenklinger til Statens Byggeforskningsinstituts anvisning nr. 213 (SBi-anvisning 213) og skal derfor ses i sammenhæng med denne. Desuden bygger HB2019 på en række forskellige forskrifter, normer og standarder, som energikonsulenten skal have kendskab til. Såfremt HB2019 afviger fra andre forskrifter, normer og standarder, er det HB2019, der er gældende.

HB2019 kan således ikke stå alene, og hvis der er tvivlspunkter eller områder, som ikke er behandlet i HB2019, skal energikonsulenten søge oplysninger i andre forskrifter. Det er således en forudsætning for udarbejdelse af energimærkninger for enfamiliehuse, at energikonsulenten har rådighed over og kendskab til:

  • SBi-anvisning 213 og til det enhver tid gældende SBi-beregningsprogram
  • Gældende bygningsreglement
  • DS 418, Beregning af bygningers varmetab
  • DS 439, Norm for vandinstallationer
  • DS 447, Ventilation i bygninger.
  • DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer
  • DS 469, Varme- og køleanlæg i bygninger.

Derudover er det en forudsætning for udarbejdelse af energimærkninger for flerfamiliehuse, at energikonsulenten har rådighed over og kendskab til ovenstående forskrifter, samt:

  • DS/EN 12464-1, Lys og belysning - Belysning ved arbejdspladser - Del 1: Indendørs arbejdspladser