4.4.3.1

Definition af opvarmet areal

Stk. 1

Bestemmelse

Energimærkningen skal baseres på det opvarmede etageareal.

Vejledning

(4.4.3.1 stk 1)

Det er altid det faktiske opvarmede areal, der skal ligge til grund for energimærkningen.

 

Stk. 2

Bestemmelse

Ved det opvarmede etageareal forstås den del af bygningens samlede areal, der kan opvarmes til mindst 15 °C, inkl. eventuelle glasrum, kældre og overdækkede rum. En bygnings opvarmede etageareal beregnes ved sammenlægning af bruttoarealerne af samtlige opvarmede etager, herunder opvarmede kældre og tagetager. Bruttoarealet måles til ydersiden af ydervæggene i et plan bestemt af oversiden af færdigt gulv.

For tagetagen gælder, at der til arealet medregnes kun den del af arealet, der i et vandret plan 1,5 m over færdigt gulv ligger inden for planets skæring med tagbeklædningens udvendige side.

Rum, der går gennem flere etager, medregnes kun til den etage, i hvilket gulvet er beliggende. Trapper, trapperum, installationsskakte, altangange og elevatorskakter medregnes dog for hver etage.

Vejledning

(4.4.3.1, stk. 2)

Bygninger registreret med anvendelseskode i BBR som garage (910) er i henhold til § 4, nr. 4 i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger undtaget fra energimærkning.

Stk. 3

Bestemmelse

Energikonsulenten skal i energimærkningsrapporten beskrive, hvorledes det opvarmede areal er fremkommet.

Vejledning

(4.4.3.1, stk. 3)

Kan f.eks. beskrives ved at oplyse det registrerede m2 for hver etage.

Stk. 4

Bestemmelse

Ved opmåling, skal energikonsulenten foretage en præcis og fuld opmåling af det opvarmede areal.

Vejledning

(4.4.3.1, stk. 4)

Det opvarmede etageareal bestemmes som beskrevet i bygningsreglementets § 256, nr. 3. For bestemmelse af det opvarmede areal i kældre, se dog kapitel 4.4.3.3 og 4.4.3.5 nedenfor.

Stk. 5

Bestemmelse

Beboelsesrum, som er uden nogen form for varmekilde, og som ikke er i åben forbindelse med andre opvarmede rum, registreres som opvarmet med samme opvarmningsform som resten af bygningen, uanset at der ingen varmekilde er i rummet.

Se dog kapitel 4.6.5 stk. 7 og 8, der fastsætter andre regler, når der er tale om ovn som opvarmningskilde, og kapitel 4.6.6 stk. 5, der fastsætter andre regler, når der er tale om en luft-luft varmepumpe som opvarmningskilde.

Energikonsulenten skal altid vurdere, om opvarmningsformen er tilstrækkelig til at kunne opvarme beboelsesrum, som er uden nogen form for varmekilde.

Hvis energikonsulen vurderer, at opvarmningsformen ikke er tilstrækkelig, registreres beboelsesrum uden varmekilde som el-opvarmet.

Vejledning

(4.4.3.1, stk. 5)

Beboelsesrum kunne for eksempel være følgende:

  • Soveværelse.
  • Opholdsrum.
  • Kontorrum.
  • Køkken.
  • Udnyttet tagetage.
  • Beboelsesrum skal have en størrelse og udformning, som gør dem hensigtsmæssige i forhold til deres brug.
  • Kælderrum som ifølge BBR er godkendt til beboelse.

Stk. 6

Bestemmelse

Beboelsesrum, som er uden nogen form for varmekilde, skal tydeligt angives i energimærkningsrapporten, samt hvordan de forudsættes opvarmet.

Stk. 7

Bestemmelse

Varmetab m.v. fra lager, der opvarmes til mellem 5 °C og 15 °C beregnes særskilt. Lagerareal indgår derfor ikke som opvarmet areal i den almindelige beregning.

Vejledning

(4.4.3.1, stk. 7)

Se kapitel 4.4.3.2 om lager.