2.1

Energimærkning af nye bygninger

Stk. 1

Bestemmelse

Det fremgår af byggetilladelsen, hvilket bygningsreglement bygningen skal leve op til. Kommunen kan i forbindelse med udstedelse af byggetilladelsen fastsætte yderligere krav til bygningen.

 

Vejledning

(2.1, stk. 1)

F.eks. kan kommunen bestemme, at bygningen lever op til energikravene for lavenergibygninger.

Stk. 2

Bestemmelse

En bygning opfattes ikke som ny, hvis bygningen er taget i brug.

I de tilfælde, hvor kommunen har givet tilladelse til, at bygningen kan tages helt eller delvist i brug, selv om byggearbejdet endnu ikke er afsluttet, kan bygningen energimærkes efter reglerne om energimærkning af nye bygninger, når byggearbejdet afsluttes.

 

Vejledning

(2.1, stk. 2) 

Hvis bygningen er taget i brug uden tilladelse, kan der ikke længere udarbejdes energimærkning efter reglerne for nybyggeri.

Stk. 3

Bestemmelse

Er en bygning taget i brug, kan der ikke udarbejdes energimærkning efter reglerne for nybyggeri, jf. dog stk. 2.

Energikonsulenten udarbejder i disse tilfælde en energimærkning som eksisterende byggeri jf. bilag 4, der indeholder en bemærkning under feltet ”Energikonsulentens supplerende kommentarer”, hvorvidt bygningen lever op til energikravene, der ligger til grund for byggetilladelsen.

 

Vejledning

(2.1, stk. 3)

For finde ud af, om bygningen lever op til energikravene, der ligger til grund for byggetilladelsen, følges metoden i bilag 2. Konklusionen heraf beskrives i energimærkningsrapporten.

Stk. 4

Bestemmelse

For bygninger med blandet anvendelse vægtes energibehovene for bolig- og erhvervsdelen med arealerne for de to anvendelser.

Ved blandet anvendelse skal der være udarbejdet xml-filer for de respektive anvendelser. I indberetningsprogrammerne for energimærkning skal disse filer opdeles i zoner. En bygning kan kun få en energimærkningsrapport og et samlet mærke.

Bygningen overholder bygningsreglementets krav til energirammen, hvis det vægtede energibehov er mindre eller lig med den vægtede middelværdi af energirammerne for bolig- og erhvervsdelen i henhold til byggetilladelsen og det relevante bygningsreglement.

 

Vejledning

(2.1, stk. 4)

I bygninger med blandet anvendelse, hvor der f.eks. indenfor samme bygning er både boliger og butikker, foretages der en underopdeling af bygningens samlede opvarmede etageareal i bygningsafsnit med samme anvendelse. Ved fastlæggelse af energirammen for bygningen anvendes den samme opdeling i bygningsafsnit med forskellig anvendelse.

Hvis en bygning på 1000 m2 f.eks. er indrettet med 700 m2 bolig og 300 m2 erhverv, bestemmes den samlede energiramme ud fra 70 % af energirammen for boliger plus 30 % af energirammen for andre bygninger. Det tilsvarende gælder ved beregning af energibehovet.

Stk. 5

Bestemmelse

Bygninger, der ikke lever op til energikravene i byggetilladelsen, får ikke noget energimærke.

 

Stk. 6

Bestemmelse

En energimærkningsrapport må kun indeholde energimærkning af én bygning.

Undtagelse er rækkehuse, hvis byggetilladelsen omfatter flere boligenheder, der er slået sammen til en bygning, og der foreligger en dokumentation for energirammen af denne bygning i én xml-fil.

 

Vejledning

(2.1, stk. 6)

Ved energimærkning af nye bygninger efter bilag 2 foretages der en kontrol af, om enhederne lever op til de energimæssige krav, der ligger til grund for byggetilladelsen. Derfor er det vigtigt med bygningsbesigtigelse af alle enhederne.