2.2

Grundlag samt indgåelse af aftale om energimærkning af en ny bygning

Stk. 1

Bestemmelse

Inden udarbejdelsen af energimærkningen påbegyndes, skal der mellem det certificerede firma og rekvirenten eller dennes befuldmægtigede foreligge en aftale inklusiv grundlaget for energimærkningen.

Aftalen og grundlaget bør mindst indeholde følgende punkter:

1) At aftalen omfatter energimærkning i henhold til gældende retningslinjer.

2) Bygningens adresse, kommunenr., ejendomsnr. eller BFE-nr., bygningsnr. og etageareal.

3) At rekvirenten udleverer byggetilladelsen for bygningen, hvoraf det fremgår, hvilket bygningsreglement bygningen lever op til, og om der er givet dispensationer for bygningen.

4) At rekvirenten udleverer en opdateret energirammeberegning som xml-fil, der dokumenterer, om bygningen overholder kravene til energirammen. Det vil sige, at hvis der i løbet af byggeriet er lavet ændringer i byggeriet, skal det rettes til i energirammeberegningen.

5) Dokumentation for trykprøvning skal foreligge, hvis der er krav herom, eller der er gennemført trykprøvning.

6) Opdaterede bygnings- og installationstegninger, der viser udførte forhold.

7) Energidata på vinduer, døre og porte, og/eller dokumentation for at bygningsreglementets krav til energibalance er opfyldt.

8) Data på varmeanlæg, brugsvandsanlæg og cirkulationspumper.

9) Funktionsafprøvning eller nødvendigt dokumentation for ventilationsanlæg i henhold til bygningsreglementet. 

10) Funktionsafprøvning eller nødvendigt dokumentation af varme- og køleanlæg i henhold til bygningsreglementet.

11) Data på vedvarende energi.

12) Honorar for opgaven.

13) Bilag til aftalen, f.eks. bygningstegninger.

14) Eventuelle ændringer i forhold til forudsætninger ved ansøgning om byggetilladelse skal være indeholdt i filen.

15) Ved krav om registrering af belysning skal der leveres data samt funktionsafprøvning i henhold til bygningsreglementet på belysningen.

Vejledning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.2, stk. 1, nr. 6)

F.eks. tegninger som plan, snit, facade osv.

(2.2, stk. 1, nr. 7)

Energidata på vinduer, døre og porte, skal oplyse data som: U-værdier, Glasandel Ff, Solvarmetransmittans g, mm. til brug for beregning af bygningens energiforbrug.

Hvis vinduer, døre og porte indtastes med vægtede gennemsnit, skal dette gøres inden for rammerne beskrevet i SBI-anvisning 213.

(2.2, stk. 1, nr. 11)

Dvs. energidata såsom solceller, solvarmeanlæg, varmepumper osv.

Stk. 2

Bestemmelse

Energikonsulenten skal bede om en opdateret energirammeberegning som xml-fil, hvis energirammeberegningen ikke er opdateret, er fejlbehæftet, eller af anden grund ikke overholder kravene til energirammeberegninger ifølge SBi-anvisning 213.

Vejledning

(2.2, stk. 2)

Opdateringer, der alene vedrører tekstændringer eller andre ”ikke-beregningsmæssige” ændringer, kan ikke kræves opdateret.

 

Stk. 3

Bestemmelse

Hvis nødvendigt materiale ikke kan rekvireres, skal energikonsulenten konkludere, at bygningen ikke lever op til energikravene, der ligger til grund for byggetilladelsen.